Projectomschrijving

De vraag

Hoe zien Apeldoorners de toekomst van hun gemeente? Deze vraag staat centraal in het participatieproces dat de gemeente Apeldoorn in gang heeft gezet om haar toekomstvisie ‘Apeldoorn 2030’ te voeden. Hierbij wil ze graag haar inwoners betrekken en ook experimenteren in de vorm waarin dat gedaan wordt. Niet alleen met wijk- en dorpsraden het gesprek aangaan, maar met bewoners voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Die zelfs nog niet eerder betrokken zijn geweest bij het maken van nieuw gemeentelijk beleid. Juist bij de nieuwe toekomstvisie van Apeldoorn is het van groot belang dat inwoners zelf aan het woord zijn. De Omgevingswet benadrukt dit belang. Vanuit dat vertrekpunt zijn we samen met Lysias Consulting Group aan de slag gegaan.

Onze aanpak

In de periode maart tot en met juli 2018 zijn er drie ‘participatieringen’ georganiseerd. In de eerste ring heeft een journalist met een cameraman straatinterviews gehouden. Wat waardeert u in Apeldoorn? Waar bent u trots op, en wat zijn uw dromen voor de toekomst? Een tweede ring bestond uit vijf Toekomst Expedities waar groepen inwoners letterlijk met een bus op pad zijn gegaan. Op stopplaatsen in de stad en in de dorpen is verdiept op thema’s die door de groep zijn bepaald. Als laatste ring zijn toekomsttafels georganiseerd: inwoners zijn per stadsdeel/dorp samengekomen en hebben doorgepraat over 5 thema’s die uit de eerdere ringen naar voren zijn gekomen. Alle inzichten zijn getoetst in een grote slotmanifestatie.

aanpak Apeldoorn

In deze aanpak zijn eerst globaal ideeën en verhalen opgehaald om vervolgens stap voor stap te verdiepen en te concretiseren. Voor de toekomstexpedities en toekomsttafels zijn tal van middelen ingezet om deelnemers te werven: via oproepen op de website, twitter en facebook, flyers in de brievenbus, flyeren op straat en uitnodigingen die meegestuurd werden met het stadsblad. Daarnaast is er aandacht geweest in de pers, via RTV Apeldoorn en artikelen in het stadsblad. Specifiek voor de toekomsttafels zijn per stadsdeel 1000 uitnodigingen uit naam van de burgemeester a-select verstuurd naar inwoners. Apeldoorners gaven gehoor aan de oproep van de gemeente: bijna 200 mensen hebben in 1 of meerdere ringen meegepraat!

Het resultaat

De toekomstexpedities hebben veel ideeën, notities en foto’s opgeleverd die geëxposeerd zijn geweest in het stadhuis. De toekomsttafels hebben ook veel opgeleverd aan geschreven materiaal, genoteerd op grote invulvellen. Op deze avonden waren bijna altijd meerdere raadsleden aanwezig, als geïnteresseerde toehoorders. Ook beleidsmakers van de gemeente zelf zijn betrokken geweest bij de avonden, zowel vanuit het sociale beleid als het fysieke beleid. Het luisteren en in gesprek komen met inwoners en horen wat zij van groot belang vinden is een belangrijke les en ervaring voor zowel beleidsmakers als raadsleden.

Tijdens deze ringen heeft de gemeente naast de betrokken inwoners die vaker zien gezien worden, ook mensen weten te bereiken die nooit eerder deelgenomen hebben aan participatietrajecten voor gemeentelijk beleid. Mensen vonden het leuk en leerzaam om met elkaar het gesprek te voeren over de stad waar ze in willen wonen, en hoe die stad zich zou kunnen ontwikkelen in de toekomst. Het verzamelde materiaal is vervolgens gebruikt om te komen tot een bundel ‘Toekomstverhalen’.