Projectomschrijving

De vraag

Vliegbasis Soesterberg heeft haar militaire bestemming verloren en is overgegaan van het Rijk naar de provincie Utrecht. In 2009 is een Ruimtelijk Plan opgesteld. Daarin geven de provincie en gemeenten de nieuwe bestemming voor het gebied aan: een combinatie van natuur, cultuurhistorie en recreatie. Voor het toekomstig gebruik van het Park Vliegbasis Soesterberg moest een visiedocument opgesteld worden. De maatschap is gevraagd om te adviseren over dit politiek-bestuurlijk complexe traject en de daarbij behorende participatie. De gevoeligheid schuilde onder meer in de uiteenlopende opvattingen van de stakeholders over de mogelijkheden die het park biedt en de taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot beheer en onderhoud van het park. Zeker in het licht van een mogelijke overdracht van het gebied van de provincie aan Het Utrechts Landschap, was het helder dat ook de communicatie en participatie rond de visieontwikkeling grote zorgvuldigheid vroegen. 

 

Onze aanpak

Voor het ontwikkelen van de visie werkten we samen met een team van vooraanstaande wetenschappers en kunstenaars. Juist deze samenstelling leidde tot niet-alledaagse oplossingen die ook nodig waren om tot een passende aanpak te komen voor dit niet- alledaagse gebied. Zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau werd de voortgang van het visiedocument besproken. De participatie vond zeer gericht plaats: het visiedocument borduurde voort op reeds eerder opgehaalde ideeën en suggesties. Op basis van een-op-een-gesprekken werden die verkend op haal- en bruikbaarheid. De maatschap adviseerde op proactieve wijze de provinciale projectleider en de verantwoordelijk gedeputeerde. We zijn erin geslaagd om de belangrijkste samenwerkingspartijen bijeen te houden en te overtuigen van nut en noodzaak van deze aanpak. Betrokken partijen zijn enthousiast over de opbrengsten van het visietraject.