Hét strategisch adviesbureau voor communicatie en participatie
Met elkaar
in gesprek
over
Europa
Nationaal burgerdialoog

De Europese Unie (EU) wil van haar inwoners weten hoe zij over Europa denken. Daarom organiseerde de EU in 2021 en begin 2022 de ‘Conferentie over de toekomst van Europa’. De meningen en ideeën van inwoners uit de hele Europese Unie werden verzameld en zullen uiteindelijk worden verwerkt in de toekomstplannen voor Europa. Als onderdeel van de Conferentie organiseerden wij in Nederland de nationale burgerdialoog ‘Kijk op Europa’.
voor Ministerie van BZ

In dialoog kom je tot betere ideeën

Over Europa wordt wisselend gedacht. En niet alle meningen krijgen een podium. Daardoor kan een vertekenend beeld ontstaan en weten we niet echt goed hoe mensen tegen Europa aankijken. Door nationale burgerdialogen te organiseren, kun je hierachter komen. Want in dialoog kom je tot betere ideeën. Dat is onze rotsvaste overtuiging. Ga in gesprek en je komt op nieuwe ideeën. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ons gevraagd om de uitvoering van deze dialoog in Nederland te begeleiden. En die taak hebben wij met beide armen aangepakt.  

Jouw kijk op Europa

We hebben verschillende, met elkaar samenhangende dialoogvormen georganiseerd om meningen en ideeën van Nederlanders over de toekomst van Europa en de EU te verzamelen. Kijk op Europa startte met een online vragenlijst die is voorgelegd aan een representatief panel, maar ook aan de rest van Nederland. Daarnaast kon iedereen meedoen met ‘Swipen naar de toekomst’, een online tool met 20 stellingen. De uitkomsten van het panelonderzoek vormden input voor de verdiepende online themadialogen die we vervolgens organiseerden. Deze dialogen waren bedoeld om achterliggende motieven en gevoelens te achterhalen. Welke zorgen leven er en welke kansen zien mensen? In de dialoogsessies kregen deelnemers ook ruimte om suggesties en ideeën aan te dragen over de thema’s. Daarnaast konden zij thema’s ter sprake brengen die niet onderdeel uitmaken van de Conferentie, maar voor hen wel belangrijk zijn. Ook organiseerden we op locatie een aantal dialogen met specifieke doelgroepen, zoals mensen met een migratieachtergrond of mensen met een taalachterstand. Deze groepen zijn minder gewend deel te nemen aan (online) onderzoeken en panels. Voor een representatief beeld van ‘de stem van Nederland’ was het belangrijk dat ook die Nederlanders hun ideeën en meningen konden geven. Eveneens organiseerden we dialogen met jongeren, zij vormden tenslotte een belangrijke groep van de Conferentie over de toekomst van Europa. Om hun deelname aan de burgerdialoog actief te stimuleren, en de meningen en ideeën van deze groep extra te kunnen laten tellen, zijn specifiek voor jongeren zes dialoogbijeenkomsten georganiseerd op scholen.

Input voor EU-beleid

De opgehaalde ideeën, meningen en aanbevelingen van alle inwoners van de EU zijn ingebracht bij de Conferentie over de toekomst van Europa. De resultaten van die Conferentie worden gebruikt om toekomstplannen te maken voor Europa en leveren een waardevolle bijdrage aan de vorming van het Nederlandse EU-beleid.

Facts & Figures

  • Deze opdracht voerden wij uit onder de vlag van Publiquest;
  • Onze partner Moventem heeft bijdragen aan een goed onderbouwde methodiek;
  • Onze partner VormVijf ontwikkelde alle communicatie-uitingen voor dit project;
  • In totaal hebben bijna 10.000 Nederlanders de vragenlijst ingevuld en de swipe-tool doorlopen. Ook hebben we bijna 500 Nederlanders gesproken in de dialogen;
  • Meer informatie over Kijk op Europa en alle rapportages vind je op: www.kijkopeuropa.nl.