Meer doen
voor mens
en milieu
Nieuw beleid voor IMVO

Ondanks goede intenties van Nederlandse bedrijven wordt nog onvoldoende gedaan om corruptie, kinderarbeid en milieuschade in hun internationale productieketens te voorkomen. We helpen met de dialoog tussen overheid, bedrijven en ngo’s over wat hiervoor nodig is, zodat bedrijven beter hun verantwoordelijkheid nemen. Met gedragen, vernieuwd beleid voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) als uitkomst.

Wat is de vraag?

Breed gedragen beleid vereist een constructieve dialoog met alle betrokken partijen. Betrokken bedrijven, NGO’s en andere stakeholders zijn uitgenodigd hun kennis, visie en energie in te brengen en te delen. Het risico bestond dat de stakeholders overvraagd werden en het onduidelijk zou zijn wat er met hun bijdrage gedaan werd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ons gevraagd om dit proces optimaal te begeleiden.

Wat doen wij?

Het hele beleidstraject hebben we ondersteund met een heldere en transparante communicatie-aanpak over het beleidsevaluatie- en onderzoeksproces.

Onze aanpak verliep langs drie sporen:

  • Effectieve en zorgvuldige communicatie richting stakeholders
  • Dialoog en consultatie
  • Goede informatievoorziening

Effectieve en zorgvuldige communicatie

In het traject naar vernieuwd beleid werden veel partijen bevraagd en betrokken: onderzoeksbureaus voerden een diverse onderzoeken uit en ook het ministerie vroeg regelmatig om input en reflectie van bedrijven, NGO’s en brancheverengingen.


Message house

Daarom hebben wij eerst gezorgd voor een eenduidig verhaal over dit evaluatie- en consultatietraject. Dat hebben we gedaan door samen met beleidsadviseurs van het ministerie een message house op te stellen. Dat is een praktische methode om een overkoepelend verhaal te bouwen. We hebben daarmee ook voor een helder en meer aantrekkelijk verhaal gezorgd waarin niet alleen de ‘onderzoeks- en beleidsfasen’ werden genoemd, maar vooral ook de waarom, waartoe en met wie-vragen werden beantwoord. Het message house hebben we steeds actueel gehouden en aangescherpt naarmate het project een nieuwe fase in ging. Zo blijft het verhaal helder en eerlijk.


Animatie, hand-outs en updates

Het message house vormde ook de basis voor diverse middelen. We hebben aan het begin van het project een animatie ontwikkeld dat uitlegt wat IMVO inhoudt en hoe bedrijven kunnen meedenken over vernieuwd beleid. Daarnaast hebben we de onderzoekers voorzien van een hand-out over het project en duidelijke teksten over de andere onderzoeken. Vervolgens zorgden we gedurende het hele proces voor zorgvuldige communicatie richting de betrokken partijen: waar staan we nu in het proces, wat zijn de vervolgstappen, waar zijn de onderzoeksrapporten en verslagen van bijeenkomsten te lezen, etc.


Dialoog en consultatie

Als stakeholders worden uitgenodigd voor een consultatiesessie, dan is het van belang dat die bijeenkomst ook iets oplevert waar het ministerie wat mee kan. Wij hebben daarom advies en ondersteuning gegeven over werkvormen en het programma van deze consultatiebijeenkomsten. Vervolgens hebben we gezorgd voor een goede terugkoppeling van de resultaten richting deelnemers. Toen er door de corona-crisis geen fysieke bijeenkomsten konden plaatsvinden, hebben we het ministerie geholpen om de consultaties online door te laten gaan. We hebben sommige van deze online bijeenkomsten ook gefaciliteerd.

 

Tijdens de hele opdracht zijn we een kritische sparringpartner voor het projectteam geweest en hebben oog gehouden voor positie, verwachtingen en belangen van stakeholders én het ministerie.

 

Goede informatievoorziening

We hebben ervoor gezorgd dat informatie over het project en het proces online bij de Rijksoverheid te vinden is. Wij hebben deze pagina up-to-date gehouden en gezorgd dat nieuwe onderzoeksrapporten, kamerbrieven en andere relevante documenten daar te vinden zijn. Betrokken partijen zijn regelmatig via een mail van de projectleider bijgepraat, waarbij wij adviseerden over de kernboodschap en de juiste tone-of-voice.

 

Vormgeving beleidsnota

Het resultaat van het evaluatie- en consultatietraject heeft een goed doordachte beleidsnota opgeleverd waarin het ministerie een ‘mix aan maatregelen’ beschrijft. Wij hebben geholpen om deze, op papier, ingewikkelde maatregelen visueel aantrekkelijk te presenteren. Samen met de vormgevers van VormVijf hebben we een praatplaat en visualisatie ontwikkeld met de herkenbare stijl van het project. Dat alles is ook weer terug te vinden in de vormgeving van de uiteindelijke beleidsnota die naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Facts & Figures

Nieuwsgierig geworden en wil je meer weten?

Elkaar zien en spreken, dat werkt natuurlijk het best. Neem daarom contact op met Claudia Aldenkamp.Ja, ik wil contact