Hét strategisch adviesbureau voor communicatie en participatie
Op zoek naar
ruimte voor
natuur én
economie
Stikstof

Vorig jaar maakte de Raad van State een einde aan de Programmatische Aanpak Stikstof. Provincies en Rijk moeten op zoek naar manieren om bouwprojecten en staluitbreiding mogelijk te maken, zonder dat de stikstofuitstoot kwetsbare natuur beschadigt. Hoe neem je ondernemers en agrariërs mee in een ingewikkeld proces, waarbij de uitkomst duidelijk is: er moet iets veranderen.

De provincie Flevoland heeft ons gevraagd langszij te komen op dit complexe en politiek-bestuurlijke thema. Met een vaste communicatieadviseur die meedraait in het team is het gelukt om snel de verbinding te leggen met strategische partners, binnen de provinciale organisatie, maar ook daarbuiten.

Bewonersbijeenkomsten

De onrust en boosheid was vooral onder boeren groot. In het hele land reden agrariërs met trekkers naar de provinciehuizen. Ook in Flevoland. Ondanks de verhitte emoties durfde de gedeputeerde het aan om een open het gesprek met de boeren aan te gaan. Wij hebben met agrariërs meerdere bijeenkomsten georganiseerd. Hier kon een open gesprek plaatsvinden tussen de gedeputeerde en ambtenaren van de provincie en de bezorgde agrariërs. Met voldoende ruimte om elkaars zorgen te horen. De bijeenkomsten zijn goed ontvangen en hebben de angel uit de crisis gehaald.

Procescommunicatie en stakeholderbetrokkenheid

Het stikstofprobleem is ingewikkeld. Provincies staan voor duivelse dilemma’s waar ze niet altijd het antwoord op hebben. Er vindt veel overleg plaats tussen provincies onderling, maar ook tussen Rijk en provincie. Achter de schermen worden er veel kleine stapjes gezet, maar niet alles levert meteen duidelijkheid op voor de buitenwereld. Communicatie speelt een belangrijke rol in deze fase. Het belang om toch te blijven communiceren is groot, zelfs als het alleen procesinformatie is.

Strategisch communicatieframe

De wereld van het stikstofprobleem is continu in beweging. Dat vraagt dus om een heldere, eenvoudige en wendbare communicatiestrategie. Daarom werken wij met een strategisch communicatie frame. Hierin staan de uitgangspunten van de communicatie geschetst: proactief, open en transparant, ook als je nog niet alles weet. Deze aanpak vertaalt zich in begrijpelijke en actuele basisinformatie op de website en de inzet van diverse middelen, waaronder regelmatige nieuwsberichten, een nieuwsbrief en kennisclips. Daarnaast benutten we kansen om ondernemers en agrariërs persoonlijk te spreken, zoals bij werkbezoeken van de gedeputeerde of door ze proactief bij te praten over besluitvorming.

Externe en interne communicatie

We richten onze pijlen niet alleen op de externe communicatie. Er is ook aandacht voor de leden van Provinciale én Gedeputeerde Staten, zodat ook zij over actuele en begrijpelijke informatie beschikken om goede besluiten te nemen. Daarnaast nemen we ook de eigen collega’s en ambtenaren van gemeentes mee in de aanpak. Dat doen we met informatie op intranet, maar ook door informatiesessies, kenniscafés en Statenacademies te organiseren.